Τι είναι η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα;

Το 1993, η Γενική Συνέλευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατέστησε την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως «σημαντική για την καλλιέργεια και την επίτευξη μια σταθερής και αρμονικής σχέσης μεταξύ των κοινοτήτων και της υιοθέτησης αλληλοκατανόησης, ανοχής και ειρήνης». Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν οριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως «εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες όπου επικεντρώνονται στην προώθηση ισότητας στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σε συνδυασμό με άλλα προγράμματα όπως αυτά που προωθούν την διαπολιτισμική μάθηση, τη συμμετοχή και την ενίσχυση των μειονοτήτων». Η Διεθνής Αμνηστία υπογραμμίζει ότι «η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καθοριστική για τον καθορισμό υποβοσκουσών αιτιών παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την πρόληψη καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καταπολέμηση διακρίσεων, την προώθηση της ισότητας και την ενίσχυση της συμμετοχής των ανθρώπων σε διαδικασίες λήψης δημοκρατικών αποφάσεων». Η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι λοιπόν μια διαδικασία κατά την οποία οι άνθρωποι μαθαίνουν τόσο για τα δικά τους δικαιώματα όσο και άλλων σε ένα περιβάλλον διαδραστικής μάθησης. Επιδιώκει να αναπτύξει γνώση, ικανότητες και συμπεριφορές απαραίτητες για την δημιουργία κουλτούρας με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τον Δεκέμβριο του 2011, το Γενικό Συμβούλιο υιοθέτησε την Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Διακήρυξη αναγνωρίζει ότι «όλοι έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν, να αναζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες για όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις πληροφορίες, και θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ότι «η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καθοριστική για την καλλιέργεια παγκόσμιου σεβασμού και διατήρησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με τις αρχές της καθολικότητας, αδιαιρετότητας και αλληλεξάρτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Μέσω των δραστηριοτήτων για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να επιτευχθούν τα εξής:

    • Να δοθεί έμφαση στη σημασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών
    • Καλλιέργεια σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
    • Την προώθηση κοινωνικής ένταξης μέσω της εκτίμησης της πολιτισμικής, θρησκευτικής, γλωσσολογικής και εθνικής διαφορετικότητας
    • Την προαγωγή της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων τόσο στον προσωπικό όσο και στον δημόσιο χώρο
    • Την προικοδότηση των ατόμων και των κοινωνιών με το αίσθημα της ενεργής κοινωνικοποίησης

Δείτε εδώ μία ταινία που αναπτύχθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, η οποία σκιαγραφεί το αντίκτυπο της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα σε μαθητές ενός σχολείου στην Ινδία, σε όργανα επιβολής νόμου στην Αυστραλία και γυναίκες θύματα βίας στην Τουρκία (μια συμπαραγωγή των Ηνωμένων Εθνών με οργανισμούς εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα και την Soka Gakkai International).

Διαβάστε εδώ έναν οδηγό με καλές πρακτικές για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης, της Κεντρικής Ασίας και της Βόρειας Αμερικής.

Διαθέσιμοι πόροι για την εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα:

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ένα εύρος εκπαιδευτικών πόρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με νέους ανθρώπους με σκοπό την αντιμετώπιση του εχθρικού λόγου και άλλων συναφών θεμάτων, όπως ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία, αλλά και την ανάπτυξη γνώσης, ικανοτήτων και συμπεριφορών απαραίτητων για τη δημιουργία μιας κουλτούρας προσανατολισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην οποία ο εχθρικός λόγος είτε αυτός είναι διαδικτυακός είτε όχι, δεν χωρά.

Εκπαίδευση Στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

All Different All Equal: ένα εκπαιδευτικό πακέτο με ιδέες και δραστηριότητες για την διαπολιτισμική εκπαίδευση νέων και ενηλίκων.

BOOKMARKS: ένα ένθετο για την καταπολέμηση του εχθρικού λόγου διαδικτυακά: ένας οδηγός με πληροφορίες και δραστηριότητες για νέους με θέμα τον διαδικτυακό εχθρικό λόγο.

COMPANION: ένα ένθετο για την εκπαίδευση και τη μάθηση της αλλαγής στο πλαίσιο της ανομοιότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ενεργής συμμετοχής.

COMPASS: ένας οδηγός για τα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους

COMPASITO: ένας οδηγός για τα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά

DOMINO: ένας οδηγός για εκπαίδευση σε ομότιμες ομάδες ως μέσο καταπολέμησης του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού και της μισαλλοδοξίας.

Gender Matters: ένας οδηγός για την αντιμετώπιση της βίας με βάση το φύλο επηρεάζοντας τους νέους

Practical Guides to the European Convention on Human Rights: οι οδηγοί αυτοί επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς (και όχι μόνο) να κατανοήσουν συγκεκριμένα δικαιώματα της Σύμβασης με περισσότερες λεπτομέρειες.

Evaluating Human Rights Training Activities: ένα ένθετο για τους εκπαιδευτικούς στα ανθρώπινα δικαιώματα

Human Rights Training: ένας οδηγός με μεθοδολογίες εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα

ABC – Teaching Human Rights: πρακτικές δραστηριότητες για σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Human Rights and Prisons – ένας οδηγός εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για υπαλλήλους φυλακών

Human Rights and Prisons – ένας οδηγός εκπαιδευτών στην εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα για υπαλλήλους φυλακών

Human Rights and Law Enforcement: ένας οδηγός εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για την Αστυνομία

Human Rights and Law Enforcement: ένας οδηγός εκπαιδευτών στην εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα για την Αστυνομία

Πατήστε εδώ για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν παραχθεί από τη Διεθνή Αμνηστία για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα
Ένθετο για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα στο Καμερούν: ένα ένθετο με σημαντικές πληροφορίες και πόρους για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που δουλεύουν στο Καμερούν και ακόμα παραπέρα.