Η διακρατική εκπαίδευση λειτουργών νεολαίας πραγματοποιήθηκε από τις 17 μέχρι 24 Ιουνίου 2017 στη Λεμεσό της Κύπρου, όπου οι συμμετέχοντες από τους συναιτερικούς οργανισμούς ανάπτυξαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την εκπαίδευση σε ανθρώπινα δικαιώματα για να επιφέρουν την αλλαγή. ΟΙ δραστηριότητες εμπεριείχαν θεωρητικές παρουσιάσεις, μη-παραδοσιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, χρήση του τετραδίου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μια πιλοτική δραστηριότητα σε ένα τοπικό σχολείο.

Δραστηριότητες