Το Πρόγραμμα 2017-06-01T16:39:04+00:00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα Above and Beyond επιδιώκει την ανάπτυξη συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών στο πεδίο της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ισπανίας και του Καμερούν. Μέσω των δραστηριοτήτων του προγράμματος, οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί επιζητούν να βελτιώσουν την ποιότητα της εργασίας των νέων στις παραπάνω χώρες ενσωματώνοντας ή βελτιώνοντας τη διάσταση και τη χρήση της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα από άτομα που δουλεύουν με τη νεολαία (youth workers). Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται μέσω των παρακάτω δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων:

Πρόγραμμα

Μέχρι στιγμής, οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί έχουν αναπτύξει αυτή την ιστοσελίδα, η οποία αποτελεί μια ανοιχτή εκπαιδευτική πλατφόρμα με μία ποικιλία εργαλείων και δραστηριοτήτων, καθώς και υποστηρικτικό υλικό στο «Βασίλειο» της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εργαζόμενους στις σχετικές χώρες. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της κοινοπραξίας αλλά και στα αγγλικά.

Στη Λεμεσό θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 17-24 Ιουνίου 2017 μια διακρατική κινητικότητα μη τυπικής μάθησης μεταξύ των συνεργαζόμενων οργανισμών, με αντιπροσώπους από τους εταίρους, όπου θα μάθουν για τους στόχους και τις μεθόδους εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μια συζήτηση θα πραγματοποιηθεί σε κάθε χώρα με φορείς χάραξης πολιτικής, εκπροσώπους τομέων τυπικής και μη τυπικής μάθησης, καθώς και ομάδες και οργανισμούς νέων, όπου θα συζητηθεί η αξία της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα σε περιβάλλοντα τυπικής και μη τυπικής μάθησης και θα προταθεί ένας οδικός χάρτης για την αναγνώριση και την υιοθέτηση της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα από ομάδες, οργανισμούς και ιδρύματα. Αυτό θα συμβεί στο πλαίσιο του «Χάρτη για την Εκπαίδευση για την Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα» για τις ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν, ενώ στην περίπτωση του Καμερούν, ο οργανισμός θα χρησιμοποιήσει τον Χάρτη ως πρότυπο καλών πρακτικών ώστε να εργαστεί για την αναγνώριση, εφαρμογή και προώθηση της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα παρουσιασθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα του προγράμματος.
Κάθε οργανισμός θα διεξάγει στη χώρα του μια σειρά από σεμινάρια ενημέρωσης με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και τη στήριξη των νέων ανθρώπων μέσω της εκπαίδευσης τους στα ανθρώπινα δικαιώματα.